Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders
opgericht 13 augustus 2014

 

Doelstelling:

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van de vereniging genaamd Bond van Wapenbroeders, onder meer door het verschaffen van of ter beschikking stellen van financiële en/of materiele middelen en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kamer van Koophandel

De vestigingsplaats van de stichting is: Scheerweide 22,  7948 NV  Nyeveen

Inschrijfnummer:             6127 9846
RSIN nummer:                   8542 81 873

Bestuur

Voorzitter/2e Penningmeester

J. Hazeu

Secretaris 

H. de Vries

1e Penningmeester

J. Nieuwland

Algemeen Adjunct

A. Kroeseklaas

Diversen:

  1. De Stichting beoordeelt aanvragen die door besturen/afdelingen/commissies/etc. van de BvW zijn ingediend bij het Bondsbestuur (BB) van de Bond van Wapenbroeders (BvW) (of zijn geïnitieerd door voornoemd bestuur) en zijn voorzien van een duidelijke beschrijving van het hoe/waarom/waarvoor. Het basis uitgangspunt van de stichting is dat de aanvraag een project/uitrustingsstuk betreft dat binnen de BvW een landelijke uitstraling heeft of inzetbaar is.

  2. De Stichting maakt iedere 5 jaar een Beleidsplan op voor de komende 5 jaar. Het nu vigerende beleidsplan loopt van 2019 t/m 2023.

  3. De Stichting zal in november 2022 een beschikking aanvragen om aangemerkt te worden als een ANBI instelling (Algemeen nut beogende instelling).

  4. De Stichting zal, indien hiervoor aanleiding is, in het verenigingsorgaan van de BvW, Wapenbroeders, verslag doen van haar werkzaamheden. Ook zal er, als het een ANBI instelling is geworden, dit vermeld worden in de vaste colofon van Wapenbroeders.

  5. Jaarlijks zal de Stichting het BB in de halfjaarlijkse bijeenkomst op de hoogte houden van de (financiële) stand van zaken van de Stichting opdat het BB kan inschatten óf en hoe groot eventuele aanvragen om ondersteuning haalbaar (kunnen) zijn.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders (SVvdBvW) voeren hun taak geheel onbezoldigd uit.

Banknummer:

NL 66 INGB 0006 4419 60 t.n.v. St. Vrienden van de BvW

Belangrijk:

Het is belangrijk dat de leden van de Bond van Wapenbroeders weten dat financiële schenkingen in de vorm van donaties of legaten aftrekbare posten zijn bij het indienen van de belastingaangifte.


Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders
Beleidsplan 2019 - 2023

Dit 2e beleidsplan heeft als uitgangspunt de opgedane ervaring in de eerste bestuur periode 2014-2019:

  1. Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van de naamsbekendheid van de Stichting bij de besturen van de afdelingen en identiteits- groepen van de Bond van Wapenbroeders.

  2. Door middel van een artikel in het Bondsdorgaan zullen leden en sympathisanten gewezen worden op de mogelijkheid van het opnemen van een legaat in hun wilsbeschikking. 

  3. Het promoten van een halfjaarlijks overleg met het Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders.

  4. Gelet op de gevorderde leeftijd van enige bestuurders zal worden getracht om jongere bestuurders aan te trekken.

  5. De mogelijkheid te onderzoeken naar financiële bronnen binnen de Nederlandse veteranen populatie.

Vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur op 9 mei 2019.

C. van Vliet,
Secretaris.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.