Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Huishoudelijk Reglement

PARAGRAAF 1                                

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 1

Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die van de aanmelding.

Aanmelding kan digitaal plaatsvinden:
a.         via de website www.wapenbroeders.nl

b.         per e-mail, al dan niet via de afdeling/identiteitsgroep.

Het aanmeldingsformulier kan op de website worden ingevuld.

Elk lid kan een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement (HHR) downloaden van de website.

Artikel 2

Leden hebben het recht tot:

a.         het deelnemen aan besprekingen, het doen van voorstellen en stemmen op de ALV van de afdeling of identiteitsgroep, waartoe zij behoren;

b.         het bijwonen van de ALV;

c.         het bijwonen van door de Bond, de afdelingen/identiteitsgroepen te organiseren activiteiten;

d.         het zitting nemen in bestuurscolleges en/of commissies van de vereniging;

e.         het bijeenroepen van een ALV conform het gestelde in artikel 15, lid 6 van de statuten.

f.          ieder lid heeft binnen de Bond van Wapenbroeders één stem bij zijn/haar afdeling/ identiteitsgroep.

Artikel 3

Buitengewone leden hebben de rechten van gewone leden

Artikel 4

Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd door de ALV. Zij hebben de rechten van gewone leden met uitzondering van het stemrecht voor Ereleden op de ALV/BALV.
Tevens zijn Ereleden van de Bond van Wapenbroeders vrijgesteld van betaling van contributie.

Artikel 5

Donateurs, welke landelijk of rechtstreeks aangesloten zijn bij een afdeling of identiteitsgroep, hebben geen actief en/of passief stemrecht en kunnen geen bestuursfuncties bekleden. Zij hebben het recht, na te zijn uitgenodigd, tot deelname aan evenementen van de Bond van Wapenbroeders, het bijwonen van besprekingen.

Artikel 6

Leden, die de behoefte hebben zich nader te verbinden met andere afdelingen/identiteitsgroepen, kunnen zich daar aanmelden als donateur.

Artikel 7

Organisaties, die zich op overeenkomstig terrein begeven als de Bond van Wapenbroeders, verwante doelstellingen nastreven en waarvan de statuten geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met die van de vereniging, kunnen op hun verzoek per voordracht van het Bondsbestuur door de Algemene Ledenvergadering worden toegelaten als lid-aangesloten organisatie van de vereniging.

 

PARAGRAAF 2                    

WIJZINGEN ADRES, TELEFOON EN E-MAIL

De leden zijn verplicht wijzigingen van:
a.         het woonadres,
b.         het telefoon- en/of mobiele nummer,
c.         het e-mailadres
door te geven aan de ledenadministratie.

 

PARAGRAAF 3        

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 1

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk c.q. digitaal ondertekend geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.

Het lidmaatschap wordt beëindigd aan het einde van het jaar, waarvoor hij heeft betaald tenzij uitdrukkelijk is vermeld met onmiddellijke ingang.

Artikel 2

Opzegging door de vereniging vindt schriftelijk plaats door het Bondsbestuur wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 3

Bij opzegging door het lid of de vereniging bestaat geen recht op restitutie van al betaalde contributie.

 

PARAGRAAF 4                                

CONTRIBUTIE

Artikel 1

a.         De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.

b.         De contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan. Het verschuldigde bedrag wordt uiterlijk binnen zeven dagen, nadat het bedrag verschuldigd is, overgemaakt naar het rekeningnummer van de vereniging;

c.         Indien de verschuldigde contributie, ondanks betalingsherinnering(en) achterwege blijft, kan het lidmaatschap van het desbetreffende lid door het Bondsbestuur worden beëindigd.

De achterstallige contributie zal in dat geval alsnog door het geroyeerde lid voldaan moeten worden.

Artikel 2

Donateurs betalen geen contributie. Zij betalen een bijdrage, zoals overeengekomen tussen hen en de afdeling/identiteitsgroep.

Landelijk geregistreerde donateurs maken de afgesproken donatie rechtstreeks over naar de rekening van de vereniging.

 

PARAGRAAF 5                                

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 1

Stembureau

Voor het te vormen stembureau worden uit de aanwezige leden twee leden aangewezen die geen deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 2

Stemmen:

 1. Voor een algemene ledenvergadering wijst elke afdeling/identiteitsgroep twee leden als vertegenwoordiger aan. Een van deze vertegenwoordigers brengt, met mandaat van zijn afdeling/identiteitsgroep, het aantal stemmen waarop hun afdeling/identiteitsgroep recht heeft uit. Per 40 ingeschreven geregistreerde leden van die afdeling/identiteitsgroep of gedeelte daarvan geeft één stem. De afgevaardigden hebben het recht om namens hun afdeling/identiteitsgroep een motie c.q. amendement in te dienen die schriftelijk en ondertekend ten minste 14 dagen voor aanvang van de vergadering c.q. agendapunt in het bezit moet zijn bij de algemeen secretaris van de vergadering.
 2. Tot de afgevaardigden van een afdeling/identiteitsgroep zijn benoembaar de bij die afdeling/identiteitsgroep ingedeelde geregistreerde leden natuurlijke personen. Leden van het Bondsbestuur kunnen geen afgevaardigde zijn.
 3. Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering.
 4. Alle overige leden hebben het recht, op eigen kosten, de algemene ledenvergadering bij te wonen, mits dit schriftelijk is aangemeld. (veertien dagen voor aanvang van de vergadering) en men de verschuldigde kosten voor de evt. maaltijd e.d. voor aanvang van de vergadering heeft voldaan. Zij hebben geen recht van amendement en kunnen geen motie indienen. Zij hebben geen stemrecht, doch kunnen slechts met toestemming van de voorzitter, het woord voeren tijdens de rondvraag.
 5. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten moeten driekwart van de stemgerechtigden aanwezig zijn. Bij het niet behalen van het vereiste quorum wordt het voorstel niet in behandeling genomen.
 6. Een afdeling kan middels een (ondertekende) machtiging van een andere afdeling/identiteitsgroep zijn stem laten uitbrengen. Hiervoor geldt maximaal 2 ondertekende machtigingen.

  

PARAGRAAF 6                                

HET BONDSBESTUUR

Artikel 1

Het door het bestuur op te stellen rooster van aftreden dient te voorzien in een goede continuïteit en zal derhalve zodanig worden ingericht dat nimmer de voorzitter en secretaris tegelijk aftreden.

Artikel 2

Het bestuur in voltallige zitting komt in principe zes keer per jaar in bestuursvergadering bijeen.

Artikel 3

Bij het ontstaan van financiële schade voor de vereniging handelt het bestuur conform hetgeen daaromtrent wettelijk is voorgeschreven.                       

Artikel 4

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 5

De voorzitter:

 1. heeft de algemene leiding van de vereniging;
 2. zit de bestuursvergaderingen en ALV voor en is in de eerste plaats aansprakelijk voor de handhaving en naleving van het gestelde in de statuten en het HR van de vereniging;
 3. ziet toe op de juiste taakverdeling in het bestuur en coördineert de activiteiten;
 4. ziet toe op de uitvoering van de tijdens de bestuursvergaderingen en ALV genomen besluiten;
 5. draagt actief zorg voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid.

Artikel 6

De secretaris:

a.         is belast met de administratie van de vereniging, met uitzondering van die, van de penningmeester;

b.         verzorgt de correspondentie van het bestuur;

c.         is belast met het opstellen van notulen van de bestuursvergaderingen en ALV;

d.         is belast met het opstellen van de agenda van de ALV;

e.         is uitvoerder van besluiten, genomen in bestuursvergaderingen en ALV.

f.          voert het beheer over het archief van de vereniging;

g.         stelt het jaarverslag van de vereniging samen, houdende de verrichtingen van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 7

De penningmeester:

 1. is belast met het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de vereniging en is door het bestuur gemandateerd rekeningen te voldoen;
 2. is belast met het voeren van de boekhouding, en houdt een lijst bij van eigendommen van de vereniging;
 3. is belast met het opstellen van de begroting;
 4. is na afloop van het verenigingsjaar belast met het opstellen van de financiële verantwoording;
 5. draagt zorg voor het innen van de verschuldigde contributie;
 6. draagt mede bij tot de uitvoering van tijdens bestuursvergaderingen en ALV genomen besluiten.

Artikel 8

De vicevoorzitter

 1. vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid
 2. draagt mede bij tot de uitvoering van tijdens bestuursvergaderingen en ALV genomen besluiten;
 3. draagt actief bij tot de uitvoering van het vastgestelde beleid;
 4. neemt deel aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur

Artikel 9

Jaarverslag

Het bestuur brengt jaarlijks in de ALV verslag uit over haar werkzaamheden van het afgelopen verenigingsjaar.PARAGRAAF 7                     

AANWENDING VAN DE GELDEN VAN DE VERENIGING

Artikel 1

De gelden van de vereniging zullen door het bestuur worden aangewend:

a.         voor de bestrijding van de noodzakelijke algemene kosten van de vereniging;

b.         voor ondersteuning van de activiteiten van de vereniging;

c.         voor de bestrijding van de noodzakelijke kosten t.b.v. ingestelde commissies;

 1. ter financiering van het verenigingsblad.
 2. voor het onderhouden van de website;
 3. voor andere voorkomende, specifieke doeleinden;

Artikel 2

Afdracht aan de afdelingen/identiteitsgroepen

1.         Jaarlijks dient op voordracht van het Bondsbestuur aan de ALV de hoogte van de afdracht vastgesteld te worden.

2.         De hoogte van de afdracht wordt gerelateerd aan het aantal leden per afdeling/identiteitsgroep, die per 1 april van het betreffende jaar aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

3.         De algemeen penningmeester zal de afdracht eerst dan overmaken op de rekening van de afdeling/identiteitsgroep, wanneer het Bondsbestuur de volgende bescheiden voor 1 april van de afdelingen/identiteitsgroep heeft ontvangen:

 • het verslag over het desbetreffende boekjaar van de door de afdeling/identiteitsgroep gehouden ALV;
 • de financiële jaarstukken van de afdeling/identiteitsgroep;
 • de begroting voor het komende jaar;
 • het jaarverslag van de afdeling/identiteitsgroep;
 • Het laatste bankafschrift van het voorgaande jaar;
 • het overzicht van de activiteiten welke tijdens het verslagjaar door de afdeling/identiteitsgroep is georganiseerd.

4.         Ingeval niet is voldaan aan het gestelde in lid 3, punten (1) t/m (6) zal de afdracht achterwege blijven.

Artikel 3

Additionele middelen

Het Bondsbestuur is bevoegd aan een afdeling of identiteitsgroep additionele middelen uit de algemene middelen toe te kennen.

Verzoeken hiertoe dienen door de afdelingen/identiteitsgroepen te worden gericht aan het Bondsbestuur en voorzien te zien van een deugdelijke onderbouwing, waarvoor de gevraagde extra geldmiddelen benodigd zijn.

Artikel 4

Tenaamstelling rekeningen en beschikkingsbevoegdheid

 1         Bank/girorekeningen van de vereniging, afdelingen/identiteitsgroepen dienen als volgt te naam worden gesteld:

Bond van Wapenbroeders afdeling/identiteitsgroep (naam);

 2         Bank/girorekeningen van een afdeling/identiteitsgroep mogen NIET op naam van een bestuurslid staan;

 3         De ontvangsten en betalingen van de vereniging, afdelingen of identiteitsgroepen lopen uitsluitend over de in het vorig lid genoemde rekeningen;

 4         De algemeen penningmeester, respectievelijk de penningmeesters van de afdelingen en identiteitsgroepen, worden door het Bondsbestuur gemachtigd tot de beschikking over de in het eerste lid van dit artikel bedoelde rekeningen;

 5         Bij opening/opheffing/wijziging van een rekening door een afdeling/identiteitsgroep zijn altijd

de handtekeningen van tenminste twee leden van het Bondsbestuur vereist, omdat de afdelingen/identiteitsgroepen niet als een zelfstandige rechtspersoon staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Bond van Wapenbroeders staat als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is derhalve rechtspersoon. De afdelingen/identiteitsgroepen zijn dit niet.

 

PARAGRAAF 8

COMMISSIES

Artikel 1

Instellen commissies

Zowel door de ALV als door het Bondsbestuur kunnen commissies worden ingesteld.

Per commissie wordt door het Bondsbestuur een instellingsbeschikking opgesteld, waarin het onderstaande dient te worden vastgelegd:

a. tijdelijke of permanente commissie;

b. hoofdelijk aantal commissieleden;

c. naam van de voorzitter;

d. welke taak en bevoegdheden de commissie heeft;

e. de financiële middelen waarover de commissie kan beschikken;

f. leden van permanente commissies worden voor maximaal vier (4) jaren benoemd.

Artikel 2

Van de instelling van een commissie zal mededeling worden gedaan in het verenigingsblad en op de website.


PARAGRAAF 9                                

AFDELINGEN

Artikel 1

Tot instelling van een afdeling zal pas worden besloten wanneer binnen de begrenzingen van een in te stellen afdeling minimaal twintig leden woonachtig zijn.

Artikel 2

Begrenzing afdeling

De begrenzingen van een afdeling binnen Nederland vallen in beginsel samen met de gemeentegrenzen. Een afdeling kan meerdere gemeenten omvatten.

Artikel 3

Opheffing afdeling

Wanneer het bij een afdeling geregistreerde aantal leden onder de twintig leden daalt kan het Bondsbestuur in overleg met de afdeling besluiten de afdeling op te heffen. Leden kunnen, op eigen verzoek, bij een andere afdeling worden ingedeeld.

Wordt die keuze niet gemaakt, besluit het Bondsbestuur.

Artikel 4

Toegang leden tot bijeenkomsten

Tot de afdelingsbijeenkomsten en vergaderingen hebben alle leden en donateurs van deze afdeling toegang.

Leden kunnen in overleg met het bestuur van de afdeling ook introducés uitnodigen.

Artikel 5

Afdelingen dienen in de eerste drie (3) maanden van het verenigingsjaar hun jaarvergadering (ALV) bijeen te roepen.

Artikel 6.

De afdelingen dienen na de gehouden afdelingsjaarvergadering alle bescheiden zoals genoemd in paragraaf 7, artikel 2, lid 3, punten (1) tot en met (6) binnen veertien (14) dagen in te dienen bij het Bondsbestuur.

Artikel 7

Besluiten

Besluiten die door het bestuur van de afdeling zijn genomen, kunnen indien zij naar de mening van het Bondsbestuur strijdig zijn met de statuten en/of huishoudelijk reglement, door het Bondsbestuur nietig worden verklaard.PARAGRAAF 10

AFDELINGSBESTUUR

Artikel 1

Het bestuur van een afdeling bestaat uit een oneven aantal leden, met een minimum van drie en een maximum van zeven

Artikel 2

Het afdelingsbestuur behartigt alle verenigingsbelangen binnen zijn gebied/ belangenressort en regelt daartoe behorende en daarmee samenhangende activiteiten.

Artikel 3

Door de bestuursleden wordt uit hun midden, naast de voorzitter, secretaris en penningmeester, een vicevoorzitter aangewezen die de voorzitter bij diens ontstentenis vervangt. Bestaat een afdelingsbestuur uit slechts drie personen, dan treedt de secretaris als vervanger van de voorzitter op.

Artikel 4

De voorzitter of zijn plaatsvervanger leidt de bestuursvergaderingen en verdere bijeenkomsten van de afdeling.

Artikel 5

De secretaris voert de correspondentie. Hij houdt de notulen bij van bestuurs- en afdelingsvergaderingen en beheert het archief van de afdeling.

Artikel 6

De penningmeester beheert de financiën. Na afsluiting van het boekjaar brengt hij een financieel jaarverslag uit volgens een door de algemeen penningmeester vastgesteld model en doet zijn boeken en overige bescheiden ter controle nazien door de in de jaar vergadering van de afdeling benoemde kascontrolecommissie.

Artikel 7

De overige bestuursleden kunnen door de jaarvergadering van de afdeling met bijzondere taken worden belast.

Artikel 8

Het bestuur en de bij de afdeling ingedeelde leden zijn gelijkelijk bevoegd kandidaten te stellen voor verkiezing tot lid van het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste één week voor de datum, waarop de verkiezing zal plaatsvinden en te worden gericht aan het secretariaat van de afdeling, vergezeld van een door de kandidaat ondertekende verklaring dat deze bereid is bij een verkiezing de functie te aanvaarden.

Artikel 9

Bestuursleden van een afdeling worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld, dat voorziet in een goede continuïteit en dat zodanig is ingericht dat (behoudens onvoorziene omstandigheden) nimmer de voorzitter en de secretaris tegelijk aftreden.

Artikel 10

Periodiek aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 11

Met toestemming van het Bondbestuur kunnen leden van een afdeling, een bestuursfunctie vervullen bij een andere afdeling.
Bij de ALV Bond van Wapenbroeders kunnen zij alleen een stem uitbrengen namens de afdeling, waarbij zij de bestuursfunctie vervullen.


Artikel 12

Wanneer het Bondsbestuur reden heeft om aan te nemen dat de handelswijze van een afdeling niet in overeenstemming is met het belang van de vereniging, dan wel het verenigingsbelang zou kunnen schaden, dan zal het Bondsbestuur onverwijld een onderzoek instellen. Indien blijkt dat er inderdaad sprake is van een handelswijze, als hierboven bedoeld, dan zal het Bondsbestuur het betreffende afdelingsbestuur opdragen al het nodige en mogelijke te doen om daaraan onmiddellijk een einde te maken. Wordt aan de opdracht van het Bondsbestuur geen gevolg gegeven, dan kan het Bondsbestuur besluiten de betreffende afdeling op te heffen.PARAGRAAF 11
                              

IDENTITEITSGROEPEN

Artikel 1

Tot instelling van een identiteitsgroep beslist het Bondsbestuur.

Een verzoek tot oprichting van een identiteitsgroep moet op zijn minst gesteund worden door

minimaal 20 leden.

Artikel 2

Een identiteitsgroep kent een landelijke dekking.

Artikel 3

Opheffing identiteitsgroep

Wanneer het ledental van een identiteitsgroep beneden de twintig daalt, kan het Bondsbestuur in overleg met die identiteitsgroep besluiten deze op te heffen. Vrijkomende leden kunnen dan op eigen verzoek ingedeeld worden bij een afdeling/identiteitsgroep.

Artikel 4

Toegang leden tot bijeenkomsten

Tot de bijeenkomsten en vergaderingen van de identiteitsgroep hebben alle leden en donateurs van deze identiteitsgroep toegang.

Leden kunnen in overleg met het bestuur van de identiteitsgroep ook introducés uitnodigen.

Artikel 5

identiteitsgroepen dienen in de eerste drie (3) maanden van het verenigingsjaar hun jaarvergadering (ALV) bijeen te roepen

Artikel 6

De identiteitsgroepen dienen na hun jaarvergadering alle bescheiden zoals genoemd in paragraaf 7, artikel 2, lid 3, punten (1) tot en met (6) binnen veertien (14) dagen in te dienen bij het Bondsbestuur.

Artikel 7

Besluiten

Besluiten die door het bestuur van de identiteitsgroep zijn genomen, kunnen indien zij naar de mening van het Bondsbestuur strijdig zijn met de statuten en/of huishoudelijk reglement, door het Bondsbestuur nietig worden verklaard.PARAGRAAF 12

BESTUUR IDENTITEITSGROEPEN

Artikel 1

De artikelen 1 tot en met 12 behorende bij paragraaf 10 zijn overeenkomstig van toepassing.

 

PARAGRAAF 13

AANGESLOTEN ORGANISATIES

Artikel 1

Organisaties die zich op overeenkomstig terrein begeven als de vereniging, verwante doelstellingen nastreven en waarvan de statuten geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met die van de Bond van Wapenbroeders, kunnen op hun verzoek op voordracht van het Bondsbestuur door de algemene ledenvergadering worden toegelaten.


PARAGRAAF 14                              

KANDIDAATSTELLING EN VERKIEZING

Artikel 1

In de uitnodiging voor de ALV deelt het Bondsbestuur mee hoeveel en welke vacatures er moeten worden vervuld.

Kandidaten dienen hun kandidatuur schriftelijk met een Curriculum Vitae tenminste 6 weken voorafgaande aan de ALV waarin de vacature voor betreffende bestuursfunctie op de agenda wordt geplaatst, bij het Bondsbestuur in te leveren.

Kandidaten voor een functie binnen het Bondsbestuur kunnen worden voorgesteld door:

a.         het Bondsbestuur;

b.         de afdelingen of identiteitsgroepen

De afdeling of identiteitsgroep dient de voordracht van de kandidaat schriftelijk in bij

het Bondsbestuur.

c.         Een lid kan zich ook rechtstreeks kandidaat stellen bij het Bondsbestuur.

Artikel 2

Kandidaatstelling voor een functie in het bestuur van een afdeling/identiteitsgroep.

Leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

Het lid dient zijn/haar kandidaatstelling schriftelijk in bij het bestuur van de afdeling/identiteitsgroep.

Artikel 3

Kandidaten dienen hun kandidatuur schriftelijk met een Curriculum Vitae tenminste twee maanden voorafgaande aan de ALV van de afdeling/identiteitsgroep waarin de vacature voor betreffende bestuursfunctie op de agenda wordt geplaatst, bij het bestuur bekend te stellen.


PARAGRAAF 15

VERENIGINGSORGAAN EN WEBSITE

Artikel 1

De vereniging geeft periodiek een verenigingsorgaan uit. Hiertoe wordt een redactiecommissie benoemd, die uit haar midden een hoofdredacteur aanwijst die door het Bondsbestuur in die functie wordt benoemd. De zittingsduur van de leden van de redactiecommissie is conform paragraaf 8

art. 1. f.

Artikel 2

De vereniging heeft de website www.wapenbroeders.nl. Hiervoor wordt een webmaster benoemd.


PARAGRAAF 16

ERETEKENEN EN CEREMONIEEL

(ZIE OOK HANDBOEK TENUE, CEREMONIEEL EN EXERCITIE)

Artikel 1

De vereniging kent de volgende eretekenen:

Verenigingskruis van Verdienste en de Bondsmedaille.

Beide kunnen op voordracht bij het Bondsbestuur door het Bondsbestuur worden verleend.

Daarnaast kent de vereniging een draaginsigne voor langdurig lidmaatschap.

Artikel 2

Draaginsigne

Bij het dragen van modelopgemaakte decoraties wordt het draaginsigne op de rechter revers gedragen. Het wordt geadviseerd om in totaal niet meer den twee draaginsignes te dragen.

Artikel 3

Koorden

Het is toegestaan verleende koorden te dragen.

Artikel 4

Naamplaatje

Ieder lid mag een naamplaatje dragen met daarop zijn/haar achternaam.

Het naamplaatje wordt op de rechter kant van het verenigingstenue gedragen.

 

PARAGRAAF 17

KLEDINGADVIES

Artikel 1

Indien het bestuur of leden de vereniging bij officiële evenementen vertegenwoordigen dienen bepaalde regels m.b.t. de kleding in acht te worden genomen.

Een goed verzorgd tenue is een absolute voorwaarde om de vereniging op een waardige wijze naar buiten te vertegenwoordigen.

Daar waar de leden de Bond naar buiten officieel vertegenwoordigen, wordt het dragen van het Bondstenue aanbevolen.

Artikel 2

Het Bondstenue bestaat uit:

-·         een baret/kwartiermuts met daarop het embleem van zijn/haar wapen of dienstvak of krijgsmachtdeel, dan wel een zwarte baret met leeuw op oranje ondergrond of een bij de missie gedragen baret met bijbehorend embleem;

-           zwarte blazer/colbert met op de linker borstzak het embleem van de vereniging;

-           op de rechtermouw kan, indien men lid is van een identiteitsgroep, het embleem van deze identiteitsgroep worden gedragen, of indien men deel uitmaakt van de banierwacht van het Veteranen Platform het embleem van het Veteranen Platform.

-           wit overhemd met verenigingsstropdas;

-           middengrijze pantalon (dames mogen een middengrijze rok dragen)

-           zwarte sokken;

-           zwarte schoenen

Bij herdenkingen, defilés, begrafenissen/crematies, vlaggenparades, officiële recepties en met name recepties ter gelegenheid van het Staatshoofd en uitreiking van onderscheidingen worden opgemaakte onderscheidingen gedragen. Klein-model onderscheidingen kunnen worden gedragen bij feestelijke gelegenheden in de avonduren. Bij alle overige aangelegenheden waarbij het verenigingstenue wordt gedragen, worden batons gedragen. Alle officiële onderscheidingen worden op de linkerborst gedragen.

Leden, die door lidmaatschap van een andere (veteranen)vereniging reeds over een verenigingstenue beschikken kunnen dit bij de Bond van Wapenbroeders blijven dragen. Nadere bijzonderheden vermeld in het Handboek tenue, ceremonieel en exercitie.


PARAGRAAF 18                              

ONVOORZIEN

Artikel 1

In alle gevallen waarin het HHR niet voorziet beslist het Bondsbestuur.

 

PARAGRAAF 19                  

VASTSTELLEN/WIJZIGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1

Het HHR van de vereniging wordt vastgesteld door de ALV.

Artikel 2

Wijzigingen op het HHR worden vastgesteld door de ALV.

Artikel 3

Voorstellen tot wijziging van het HHR kunnen door het Bondsbestuur en/of afdelingen/identiteitsgroepen schriftelijk worden ingediend. Het indienen van wijzigingsvoorstellen is mogelijk tot dertig dagen voor de statutair te houden ALV.

Artikel 4

Wijzigingsvoorstellen op het HHR worden door zorg van de secretaris op de agenda van de ALV geplaatst.

Artikel 5

Voor het goedkeuren van wijzigingsvoorstellen in het HHR is een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de ALV vereist.


----------------------------------

Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens ALV Bond van Wapenbroeders 14 juni 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.