Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Zuid-Holland

Secretaris:

Tel: 06-82271549E-mail:  secretaris@bvw-zh.nl
Postbus 53088 - 2505 AB  DEN HAAG

Rekening: NL86 INGB 0003 9497 67


Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Zuid-Holland nodigt haar leden en de leden van de zusterverenigingen BOSS (kring Z-H) en OVVKNR (afd. Z-H) met partner uit voor een Reünie, op zaterdag 7 oktober as. Aanvang: 11:45 uur met koffie/ thee en een aperitief. Verder zijn alle drankjes bij de maaltijd inbegrepen. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 25,-- p.p. Wij moeten tijdig reserveren, daarom vragen wij u om uw bijdrage vóór 26 september as. te voldoen op rekening: NL86 INGB 0003 9497 67 t.n.v. BvW afdeling Zuid-Holland, onder vermelding van Reünie 2023 én lid van BvW of BOSS of OVVKNR.

De locatie: Restaurant ’t Platje - Maasboulevard 2 - 3133 AL Vlaardingen. U kunt vrij parkeren in de directe omgeving.

Dresscode: Indien in uw bezit; bondstenue, verenigingstenue, veteranentenue (met batons), anders Tenue de Ville.
Wij kijken er naar uit om elkaar op deze dag ontmoeten.

Voor de goede orde:
-Wij kunnen voor 60 personen in de zaal reserveren, dus vol is vol.
-U komt op de deelnemerslijst wanneer uw betaling binnen is op de rekening van de penningmeester en op volgorde van binnenkomst. Uw bijdrage wordt teruggestort als uw betaling binnenkomt boven de 60 personen.
-Komt u na uw betaling niet op de bijeenkomst dan wordt uw eigen bijdrage na 30 september as. niet meer teruggestort. 
-Wanneer wij voor 26 september as. geen betaling op onze rekening van u hebben ontvangen dan heeft u helaas ook geen toegang tot de bijeenkomst

 Ons bestuur ontving recent een bericht van het overlijden van onze wapenbroeder Pieter van Iterson.

Piet diende bij de Explosieven Opruimingsdienst van het 6de Bataljon Jagers.

Hij was veteraan en vol overtuiging onze wapenbroeder.

Ruim 51 jaar was Piet lid van onze bond en haar voorgangers. Hij vervulde onder andere jarenlang diverse (bestuurs)functies bij de afdelingen Leiden en Zuid-Holland West voordat deze opgingen in de huidige afdeling Zuid-Holland.

Door het overlijden van Piet verliezen we een begaan lid en gewaardeerde wapenbroeder.

Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid-Holland wenst de familie en nabestaande van Piet veel sterkte toe.
Moge hij ruste in vrede

Noteer de volgende activiteiten van onze afdeling vast in uw agenda:

zaterdag 7 okt: Reünie BvW afd. Z-H. 
Zie voor de details de tekst hier boven en onze agenda. Heeft u zich al opgegeven?

7 november: Social* (BB museum)
Social inloop vanaf 13:30 uur ! Aanvang 14:00 uur !
 *       Locatie BB-museum. Samenkomsten met OVVKNR en BOSS. 
Museum Bescherming Bevolking / Bunkercomplex Park Overvoorde
Van Vredenburchweg 176a 
2283 SE Rijswijk (ZH)
Meer informatie over deze locatie vindt u op: www.museumbeschermingbevolking.nl
Op de locatie kan gepind worden !!!


Verder zijn er nog de volgende mogelijkheden tot een gezellig samenzijn in onze regio.
Deze bijeenkomsten vallen niet onder de verantwoording van het bestuur van de BvW-ZH)

  • Veteranen Café ’t Plateau, Plateau 1 Spijkenisse - 2e woensdag van de maand: 14:00-17:00 uur
  • Soos in de Poentjak, Kneuterdijk 16 Den Haag - 3e donderdag van de maand: 14:00 -17:00 uur Boven Soos 17:00 - Beneden Rijsttafelen
  • Veteranen Café De Bonte Os, Voldersgracht 10 Delft - Laatste woensdag van de maand: 14:00 uu
  • Rasa Sayang, de Terp, Springersdiep 3 Capelle aan den IJssel. 
    Bijeenkomsten 2023:  22 september en de Kerstbijeenkomst vrijdag 22 december.
    Uw aanwezigheid in Capelle aan den IJssel graag tijdig kenbaar maken aan: secretaris@stichtingveteranen.nl
    Dit omdat de aantallen aanwezigen tijdig doorgegeven moeten worden aan Rasa Sayang.

Mocht er onverhoopt toch nog iets wijzigen dan brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Uiteraard zijn alle dan geldende reglementen van kracht en is deelname voor uw eigen risico.

Ons bestuur is in kennis gesteld van het overlijden van onze wapenbroeder Bob Coomans.

Bob heeft gediend bij de Stootroepen en is zich altijd nauw betrokken blijven voelen bij zijn Stoters

Hij was lid van de BOSS, maar hij was ook verbonden aan onze afdeling.2023 07 31 IM Bob Coumans

Door de jaren heen was hij -waar zijn gezondheid het toe liet- een trouw bezoeker van onze bijeenkomsten.

Met Bob verliezen een gewaardeerde Wapenbroeder.

Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid-Holland

wenst Hennie en de verdere familie van Bob veel sterkte toe.

Moge hij ruste in vrede.

 

In Memoriam2023 05 30 Elisabeth Grent

Ons bereikte het droevige bericht dat op 97 jarige leeftijd ons zeer betrokken, geliefde, immer vrolijke en nog zo actieve afdelingslid, Elisabeth Grent ons onverwacht is ontvallen. Zij leek altijd zo onverwoestbaar door te gaan. Elisabeth straalde altijd zoveel plezier uit op onze bijeenkomsten dat het aanstekelijk werkte. In gedachten zal ze altijd bij ons blijven. Wij zullen haar, en haar energie en humor, ontzettend missen. Met een delegatie van ons bestuur hebben wij namens alle leden afscheid genomen tijdens de uitvaartdienst op 6 juni in Den Haag.

Het bestuur van de afdeling Zuid-Holland wenst alle nabestaanden heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Moge zij rusten in vrede2023 05 30 Elisabeth Grent IM

 

(foto dhr. A.J. Jansen)

Op 13 mei 2023 waren wij uitgenodigd door het bestuur onze zustervereniging OVV Korps Nationale Reserve afd. Z-H om samen met hen en de Bond Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) te genieten van een gezellig samenzijn in het BB-museum te Rijswijk. De drukbezochte bijeenkomst werd bekroond met een goed verzorgd Indonesisch-buffet dat met behulp van de vrijwilligers van het Museum werd uitgeserveerd.

Het weer werkte ook uitstekend mee, waardoor we heerlijk op het terras hebben kunnen zitten. Kortom een fantastische dag.

Met dank en complimenten aan het bestuur van OVV-KNR afd. Z-H.


(foto: ds M.A Bezemer)

4 mei 2023.  Met een delegatie van het gemeentebestuur van Den Haag werden de meer dan 500 Haagse militairen die tussen 1945 en 1962 omkwamen in voormalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea herdacht bij het monument aan de Ver- Huellweg te Den Haag.

Met dank aan onze afdelingsleden A. Niemeijer en ds. M.A. Bezemer.

(foto: Erepeloton Waalsdorp)

Ook werd, traditioneel, namens onze afdeling BvW Z-H de bloemlegging tijdens de (nationale) Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte verzorgd.

10 mei 2023 was de herdenking in Den Haag aan de Kerkhoflaan op Het Haagsche Militaire Erehof voor Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag op 10 mei 1940, georganiseerd door de Stichting Militaire Erehof. Hierover ook meer in de volgende Wapenbroeders.


Op 25 april 2023 vond onze goed bezochte Koningsborrel plaats 
in het BB-museum te Rijswijk. Met onze zusterverenigingen OVV Korps Nationale Reserve en de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers brachten wij - met de traditionele Oranje Bitter- een toost uit op de 56e verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander.

Verder hebben wij genoten van een hapje en een drankje. Het was een heel gezellige middag.


Op 7 maart hielden wij onze ALV 2023 van de afdeling Z-H en hadden we aansluitend ook een Social in het BB museum / Complex Overvoorde te Rijswijk (ZH).
30 mensen bezochten deze ALV. Ons bestuurslid dhr. Heidt trad op als dagvoorzitter. Na het welkomstwoord hebben wij de ons ontvallen leden herdacht met 2 minuten stilte en het noemen van de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Het rooster van aftreden gaf dit jaar geen wijzigingen aan, maar we zijn nog steeds op zoek naar versterking van ons bestuur en/of iemand die (op termijn) de functie van voorzitter wil gaan bekleden. Verder passeerde de gebruikelijke zaken zoals de jaarverslagen en de kascontrolecommissie de revue.

Opvallend detail uit de verslagen is het teruglopende ledenaantal. In 2 jaar tijd ging dit van 160 naar 130 en naar 98 leden eind 2022. Een groot deel van ons ledenbestand heeft inmiddels ook een hoge leeftijd bereikt.

De Bond van Wapenbroeders is weliswaar een overkoepelende organisatie, maar veel jonge veteranen en oudgedienden sluiten zich eerder aan bij diverse identiteitsgroepen en “eigen clubs” dan bij de afdelingen van de bond. Het HB is wel bezig met het opschalen van de PR activiteiten en we hopen hiermee weer nieuwe leden te werven. Wat dit gaat opleveren zal de toekomst moeten leren.

In antwoord op verschillende kritische vragen m.b.t de financiële positie van onze afdeling en het teruglopende ledental werd door ons bestuur het volgende geantwoord:

Mede door de teruglopende inkomsten, gerelateerd aan het aantal leden, het stoppen van de tombola bij gebrek aan menskracht en het stopzetten van eerder verkregen donaties, heeft het bestuur voor dit jaar al voor een beperking in het aantal bijeenkomsten van onze afdeling moeten kiezen. Dit staat niet op zich zelf, het lijkt ook landelijk de trant te zijn.

Met uitzondering van het grote aantal afdelingen in het zuiden van het land is het aantal afdelingen landelijk afgenomen. Afdeling Woerden stopt binnenkort en in een aantal andere afdelingen worden -mede door gebrek aan bestuursleden- geen activiteiten meer gepland. 

Wij behoren tot de grotere van de noordelijke afdelingen en we zullen proberen om zolang mogelijk een actieve afdeling te blijven. Op de LALV zal echter worden besloten hoe verder te gaan met name met de financiële afdracht aan de afdelingen. Financieel kunnen we het nu mogelijk nog enkele jaren uitzingen, maar het einde lijkt, inderdaad, op deze wijze ook voor onze afdeling in zicht te komen. 
Dit alles baart ook ons afdelingsbestuur zorgen.

Tijdens deze bijeenkomst werden er ook weer een aantal Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap (DLL) uitgereikt. Uit handen van onze voorzitter (a.i.) ontvingen de heren Zandbergen, Jansen, en Herrewijn het draaginsigne en de bijbehorende oorkonde voor respectievelijk 15, 25 en 35 jarig lidmaatschap.

De foto's zijn van ds. M.A. Bezemer
We hebben na de vergadering gezellig bijgepraat en genoten van een kopje koffie en een drankje. Hierna volgde een eenvoudige, maar goedverzorgde en lekkere, broodjeslunch.
Na de lunch was er aansluitend nog een drukbezette Social samen met onze zusterverenigingen BOSS (Stoottroepen) en OVVKNR (KNatres).

Al met al was het weer een zeer geslaagde dag.


2023 Herdenking Wassenaarseslag monument Commando de France 

Op 27 februari jl. was voor de 79st maal de herdenking op de Wassenaarseslag bij het monument voor de hier omgekomen Franse commando's. Wij waren -zoals al tientallen jaren-  hier op uitnodiging van de Commando Vereniging Zuid-Holland en de Gemeente Wassenaar. Er was een detachement van de verschillende afdelingen van de commando verenigingen en er waren vele andere genodigden. De verder druk bezette, indrukwekkende en goed georganiseerde herdenking werd bijgewoond door 11 leden van onze afdeling. We waren samen met zusterverenigingen van AVOM, BOSS, COM en OVVKNR ingedeeld in een detachement met als commandant Rob Mes.
Na de ceremonie en kransleggingen werden wij door de organisatoren in een strandetablissement ontvangen met een goede kop erwtensoep met roggebrood en spek en een kop koffie.

Volgend jaar zal de herdenking plaatsvinden op 28 februari. Gezien dit een lustrum is zal er dan nog extra aandacht worden besteed aan deze herdenking. Gezien onze ervaring is dat het dan zeker waard om er dan weer bij te zijn!

Zet de datum vast in uw agenda ! (zie voor verdere informatie: https://www.wassenaar.nl/herdenking-franse-commandos)
Foto: ds. M.A. Bezemer (BvW afd. Z-H)


Woensdag 15 februari 2023 waren wij met een groot aantal Wapenbroeders, familie en verdere genodigden bij ons afdelings-lid Tom Boon von Ochssée op bezoek. Tom was, tot grote schrik van ons allen, onwel geworden vlak voor één van onze socials en moest toen helaas met een ambulance worden meegenomen. Gelukkig gaat het momenteel weer redelijk goed met Tom en wij waren blij dat wij bij hem op bezoek te konden gaan.

Zijn vrouw Carmen had speciaal voor ons bezoek een zaaltje besproken. Er waren diverse drankjes en vele heerlijke hapjes en ook aan de muzikale omlijsting was gedacht. Tijdens dit bezoek kreeg Tom tot zijn grote verrassing uit handen van onze voorzitter (a.i.) de oorkonde behorende bij het “Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap 15 jaar” uitgereikt en werd hem ook het insigne opgespeld.

We hadden voor deze bijzondere gelegenheid verder een bijpassend taartje laten maken en er waren ook bloemen voor zijn vrouw Carmen. Na een toost uitgebracht te hebben op Tom hebben we samen nog een genoeglijke middag mogen hebben.
Foto's: W. Marcus


Op 3 januari jl. was een druk bezette Nieuwjaarsbijeenkomst samen met onze zusterverenigingen BOSS (Stoters) en OVVKNR (Natres).
De voorzitter (a.i.) van de BOSS had deze maal het voortouw met de Nieuwjaarsspeech en hierna brachten we gezamenlijk een toost uit op 2023 met de aangeboden bubbelwijn. Ook de voorzitter van de OVVKNR hield een speech en daarna veraste onze afdelingsvoorzitter (a.i.) ons 97 jarig lid Elisabeth met een oorkonde en de nieuwe Bondsjaarspeld. Ook onze afdelingspenningmeester kreeg de Bondsjaarspeld met de bijbehorend oorkonde. Wij werden heugelijk verrast met de komst van onze landelijke voorzitter en de algemeen secretaris, beide lid van onze afdeling.

Uit handen van onze landelijk voorzitter werd vervolgens nog het “Draaginsigne langdurig lidmaatschap” voor het lidmaatschap van 40 jaar uitgereikt aan ons gewaardeerde lid, veteraan S. Renon.

(foto’s ds. M.A. Bezemer)

   

Van het uitreiken van de nieuwe jaarspelden gaan we op onze bijeenkomsten een traditie maken. U moet om in aanmerking te komen dan uiteraard wel aanwezig zijn op een bijeenkomst.

Mede met dank aan de vrijwilligers van het BB museum was het weer het een zeer geslaagde Nieuwjaarsborrel.


29 november 2022 waren wij bij elkaar in het BB-museum te Rijswijk.

William Roza Erelid van de Afdeling Zuid-Holland

Tijdens deze laatste bijeenkomst van het jaar werd William Roza benoemd tot Erelid van onze afdeling.

Het erelidmaatschap is William uitgereikt vanwege zijn langdurige inzet als voorzitter, en diverse andere functies waaronder secretaris en penningmeester, voor de afdeling Zuid-Holland en haar voorgangers.

Door de huidige voorzitter (a/i) werd William het draaginsigne behorende bij dit erelidmaatschap opgespeld.

Tevens ontving hij -na voorlezing- de bijbehoren oorkonde.

Na een luid applaus van de leden ontving William de felicitaties van het bestuur en alle aanwezigen.

Ook Lenie Saarloos werd in het zonnetje gezet. Voor haar jarenlange inzet bij de ontvangsttafel op onze Socials ontving zij naast onze dank en uit handen van de voorzitters van de BvW en OVVKNR mooie boeketten bloemen.

De laatste bijeenkomst van het jaar kende een grote opkomst en we hopen dat we dit ook volgend jaar weer terug gaan zien. Het was een leuke bijeenkomst waar we konden genieten van hapjes die ons werden aangeboden door “Het Uilennest”. In het kader van de Sinterklaas viering ontvingen alle aanwezigen speculaaspopen die wij konden aanbieden samen met onze zusterverenigingen BOSS en OVVKNR.

Kortom het was erg gezellig.

Hans Eijkman 45 jaar lid.

Op 17 november 2022 werden wij ontvangen bij Hans Eijkman en zijn partner Rie thuis. Rie ontving namens ons bestuur bij binnenkomst een mooi boeket. En wij werden ontvangen met koffie en er was een verrukkelijke appeltaart.

Wij (de penningmeester dhr. Van Oosten en de voorzitter a.i.) hadden ons hier uitgenodigd wegens een bijzonder omstandigheid.
Hans is namelijk al 45 jaar lid van onze bond. Hans werd tot zijn verrassing het Insigne Langdurig Lidmaatschap 45 opgespeld. Tevens ontving Hans uit handen van de voorzitter (a.i.) de bijbehorende oorkonde.

Hans en Rie verzorgen ook al vele jaren, namens de Bond van Wapenbroeders, de bloemlegging tijdens de herdenkingen op 4 mei op de Waalsdorpervlakte. Door RTL 4 is een speciale compilatie gemaakt van hen nadat Hans thuis, enige jaren geleden, is geïnterviewd door RTL 4 voor de uitzending op 4 mei.
Samen keken we naar een samenvatting van de indrukwekkende opnamen van RTL 4, waar de herdenking op 4 mei altijd wordt uitgezonden.

Na het ophalen van vele herinneringen gingen wij weer huiswaarts.

 


Op 13 oktober 2022 hielden wij na twee jaar weer een reünie. Deze keer in Vlaardingen.

Onze afdelingsleden en verdere genodigden, met hun partners zijn bij elkaar gekomen op een bijzondere plek met een bijzonder mooi uitzicht. Op deze plek in Vlaardingen stond vanaf ca.1938 tot 2018 het oude Maashotel.
In de volksmond ’t Platje genoemd naar het uitzicht-terras op het dak van een café, restaurant dat hier eerder stond. Hier werden de passagiers van vele schepen uitgezwaaid bij hun vertrek. De geschiedenis van deze historische plek gaat al terug tot ca.1827. 

Het restaurant wordt inmiddels al 40 jaar gerund door de huidige eigenaar en zijn van origine Chinese familie. Na de herinrichting van de Maasboulevard en de nieuwbouw is 2 jaar geleden dit gebouw ontstaan met ook weer een prachtig uitzicht en een mooie menukaart. 
Eerst hebben wij stilgestaan bij de ons ontvallen Wapenbroeders en zusters. En na een inleidend verhaal van de Voorzitter en van ds. MaryAn Bezemer hebben wij genoten van een aperitief, heerlijke hapjes en een gevarieerd buffet.

Het was prachtig om te zien hoe allerlei schepen voorbij kwamen en werden gemanoeuvreerd op de Nieuwe Maas / Nieuwe Waterweg. Kortom het was weer een geslaagde reünie.

 

 

 

 

  

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.